Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Chemicznych Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Chemicznych Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy dot. informacji nt. Prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami dotyczącymi narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.