Produkty biobójcze

PRODUKTY BIOBÓJCZE

Zgodnie z ustawą z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych /Dz. U. z 2015r. poz. 1926/ udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, które są oznakowane w języku polskim oraz te na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót.