Produkty chemiczne

PIKTOGRAMY – ZAGROŻENIE FIZYCZNE
 GHS01
materiały wybuchowe
subst./miesz. samoreaktywne
nadtlenki organiczne
 GHS02
 łatwopalne (ciecze/gazy/aerozole/ciała stałe)
subst./miesz. samoreaktywne
nadtlenki organiczne
subst./miesz. samonagrzewające się
substancje piroforyczne (stałe/ciekłe)
subst./miesz. które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne
 GHS03
substancje utleniające (gazy/ciecze/ciała stałe)
 GHS04
gazy pod ciśnieniem
 GHS05
powodujące korozje metali
 GHS08
działanie mutagenne, działanie szkodliwe na rozrodczość, rakotwórczość (CMR)
działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym, kat 1, 2
działanie toksyczne na narządy docelowe przy powtarzanym narażeniu, kat 1, 2
toksyczność przy aspiracji
działanie uczulające na drogi oddechowe
PIKTOGRAMY – ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
 GHS05
działanie żrące na skórę kat. 1A, 1B, 1C
poważne uszkodzenie oczu
 GHS06
 toksyczność ostra kat. 1, 2, 3
 GHS07
 toksyczność ostra kat. 4
działanie drażniące na skórę
działanie uczulające na skórę
działanie drażniące na oczy
działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym, kat 3
PIKTOGRAMY – ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
 GHS09
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
– zagrożenie ostre (kategoria zagrożenia 1)
– zagrożenie przewlekłe (kategoria zagrożenia 1, 2, 3)
Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

www.clp.gov.pl

www.reach.gov.pl